MR

Medezeggenschapsraad
Wat is het ?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad ( MR ). De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus iets anders dan de ouderraad, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande activiteiten op de school.
De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen uit de ouders en uit de teamgeleding. Bij ons op school bestaat de MR uit drie ouders en drie personeelsleden.
 
Bevoegdheden MR
 
De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of de directie moeten nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR, zoals is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).
Er zijn verschillende soorten beslissingen:
·        die waarover de MR eerst advies moet geven;
·        die waarvoor instemming van de MR vereist is;
·        die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.
 
De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Daarom is het ook voor iedere ouder belangrijk te weten dat er een MR is en wie daar namens de ouders zitting in hebben. Zodoende kunnen alle ouders bij hun vertegenwoordigers terecht met klachten, vragen of suggesties.
 
Oudergeleding:
Marleen Borgonjen (voorzitter)
Erwin Ruedisueli
Astrid  van der Stap
 
Vanuit het team:
Jamy van Driel-Swijghuizen (secretaris)
Janneke Haage
Muriel Francois