Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is de MR?
Misschien hebben we het als ouders niet altijd in de gaten, maar ook op een basisschool worden er voortdurend beslissingen genomen. Het schoolbestuur en de directie zijn verantwoordelijk voor beslissingen die zowel onderwijs gerelateerd, als meer praktisch zijn. Wettelijk gezien moeten besluiten die het schoolbestuur/de directie neemt, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR).

Wie is lid van de MR?
De MR bestaat uit een ouder- en personeelsvertegenwoordiging. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen; op de Brink bestaat de MR uit drie ouders en drie personeelsleden.

In het schooljaar 2023-2024 bestaat de MR uit de volgende leden:
Ouders:
- Loes Baens-van den Einden (voorzitter)
- Marieke van den Bosch (penningmeester)
- Toine Strien

Het team:
- Ilse Arts (secretaris)
- Muriel Francois
- Rian van Bergen

Wat zijn de taken van de MR?
De taak van de MR is om de opvattingen over de school van ouders en medewerkers zoveel mogelijk te vertegenwoordigen. Zoals gezegd worden besluiten door de directie voorgelegd aan de MR. Ook kan de MR onderwerpen aandragen aan de directie.

Mogelijke onderwerpen waarover de MR overlegt dan wel adviseert zijn:
• verbetering van het onderwijs;
• het kiezen van leermethodes;
• personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie);
• het schoolplan;
• de besteding van geld, huisvesting en ICT;
• het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
• communicatie en betrokkenheid naar ouders;
• individuele leerlingenbegeleiding en -zorg;
• veiligheid (in en rond de school).

Het verschil tussen de MR en de ouderraad is dat de MR zich in het algemeen meer bezig houdt met het beleid en de organisatie van de school en de ouderraad uit ouders bestaat die ondersteunen bij allerlei schoolactiviteiten.
Mocht je als ouder meer willen weten over wat de MR voor je kan betekenen of heb je ideeën/klachten, laat het ons dan weten. Spreek ons op school aan of stuur een e-mail naar i.arts@lijn83po.nl
MR-vergaderingen zijn in principe openbaar toegankelijk, er zijn echter ook delen van de vergadering die in besloten kring kunnen plaatsvinden. Mocht u graag aanwezig willen zijn bij een vergadering, dan willen wij u vragen om dit minimaal 1 week voorafgaand aan de vergadering te laten weten aan i.arts@lijn83po.nl