Oudergesprekken

Oudergesprekken op De Brink schooljaar 2024-2025
 
Startgesprekken
Op basisschool De Brink voeren wij startgesprekken.
In het begin van het schooljaar willen wij een zo goed mogelijk beeld krijgen van ieder kind. Daarom zullen er in de eerste vier weken startgesprekken plaats vinden, waarin ouders en kinderen zoveel mogelijk over zichzelf kunnen en mogen vertellen. Zo krijgen wij een nog beter beeld van ieder kind.

Om dit gesprek goed voor te kunnen bereiden krijgen de kinderen van groep 1 (met uitzondering van instromers) t/m groep 8 een placemat mee naar huis in de eerste schoolweek na de zomervakantie. Daarop staan een aantal vragen voor de ouders en voor het kind. Het is fijn als u dit voorafgaand aan het gesprek samen met uw kind in wilt vullen. Tijdens het startgesprek nemen we de vragen door.

Vanaf groep 2 zijn de kinderen ook zelf aanwezig bij het gesprek. Voor groep 1 kinderen is dit nog te belastend, dus zullen alleen de ouders op gesprek komen.
De gesprekken vinden plaats in week 2 tot en met 4 van het schooljaar (6 september t/m 24 september). Via het ouderportaal kunt u uw gesprek inplannen. Leerkrachten zetten de tijden open. Deze tijden kunnen van elkaar verschillen. Elk gesprek duurt 15 minuten.
Mochten er zaken zijn waarvan u het niet prettig vindt om die te bespreken waar uw kind bij is, dan maken we daarvoor een vervolgafspraak.
Omdat er in september startgesprekken gevoerd worden met alle ouders zullen wij de welbevindingsgesprekken in oktober facultatief maken voor ouders. Dat betekent dat u zelf kunt aangeven dat u behoefte heeft aan een gesprek. Het kan ook zo zijn dat u uitgenodigd wordt door de leerkracht voor het welbevindingsgesprek.
 
 
Portfolio en kind-ontwikkel-gesprekken
De kinderen van groep 2 t/m 8 werken met een zogenoemd 'leerling-portfolio'.
Het leerling-portfolio is op onze school nog in ontwikkeling. De komende jaren zal dit een ontwikkelpunt blijven binnen ons team.
 
Het portfolio is een map waarin kinderen hun eigen vaardigheden, competenties en kwaliteiten bij gaan houden. Met behulp van het leerling-portfolio leren leerlingen vaardigheden die zij de rest van hun school- en werkcarrière gebruiken. Zij leren kritisch te kijken naar hun werk en uitgevoerde activiteiten en reflecteren hierop. Oftewel, zij stellen leerdoelen op en evalueren naderhand of deze behaald zijn. Met hulp van de bewijsstukken en leerlijnen krijgen de leerlingen zicht op hun eigen leerproces en ontwikkeling. Daarnaast is er ook ruimte voor werkjes waar leerlingen trots op zijn. De leerlingen kunnen dit uiteraard niet alleen. Zij worden hierin begeleid door de leerkracht(en) van de groep. Leerkrachten gaan ongeveer vier keer per jaar 'kind-ontwikkel-gesprekken' voeren. Tijdens deze gesprekken stelt de leerkracht samen met de leerling de doelen voor de komende periode op en evalueert de doelen van de periode daarvoor.

Er zijn twee inloop-weken ingepland van 14.00 - 14.30, dagelijks. Tijdens deze middagen kunnen ouders komen kijken in de klas en kan uw zoon/dochter u zijn/haar portfolio laten zien. De data vindt u in onderstaande tabel van deze pagina.
 
 
Ouder-kindgesprekken
In het nieuwe schooljaar zullen er uiteraard ook weer oudergesprekken gevoerd worden over de resultaten die de leerling behaald heeft.
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, gaan de leerlingen in het nieuwe schooljaar werken met een portfolio (groep 2 t/m 8). De leerlingen krijgen hierdoor meer inzicht in hun eigen ontwikkeling en kunnen er daardoor ook meer over vertellen.

De bedoeling is dan ook dat de leerlingen het oudergesprek (zoveel mogelijk) gaan leiden. We noemen dit een kind-oudergesprek.
De leerkracht bereidt het gesprek samen met de leerling voor en begeleidt tijdens het gesprek waar nodig. Hierdoor voelen leerlingen zich veel meer verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en vorderingen. Ook ontstaat er en open dialoog tussen ouders, leerkracht en kind.
Het moge voor zich spreken dat de leerlingen uit de lagere groepen nog meer sturing van de leerkracht krijgen tijdens voeren van het oudergesprek, dan de leerlingen uit de hogere groepen.
Uit onderzoek blijkt dat het ook voor jongere leerlingen goed is om te zien dat er sprake is van een goede verstandhouding en een goed contact tussen zijn/haar ouders en de leerkracht(en).

Het gesprek in februari/maart is verplicht voor alle ouders. Uw zoon/dochter is daar (vanaf groep 2) bij aanwezig, want het zijn immers zogenoemde ouder-kindgesprekken.
Het gesprek aan het einde van het schooljaar is (net zoals in het heden) facultatief.
De leerlingen van groep 7 vormen hier een uitzondering op. De gesprekken aan het einde van het schooljaar zijn voor hen niet facultatief. Zij krijgen dan immers hun verwachte, voorlopige uitstroomadvies van de leerkracht.
De leerlingen van groep 8 hebben een adviesgesprek in de maand januari.
Mochten er zaken zijn waarvan u het niet prettig vindt om die te bespreken waar uw kind bij is, dan maken we daarvoor een vervolgafspraak.
 
 
Algemene informatieavond
Op donderdag 12 september 2024 wordt er een algemene informatie avond georganiseerd. De leerlingen en ouders komen gezamenlijk op school. De avond is op basis van inloop. Er worden in alle groepen presentaties gegeven, daarnaast is er ruimte voor vragen en het bekijken van de groepen.
 
 
Informatieavonden voor de ouders van groep 7 en 8: middelbaar onderwijs
Voor de ouders van de leerlingen uit de groepen 7 en 8 worden er gedurende het schooljaar informatieavonden georganiseerd door de middelbare scholen in onze regio. Wij adviseren u deze avonden (ook met leerlingen van groep 7) te bezoeken met/zonder uw zoon/dochter.
De leerlingen van groep 8 zullen een aantal scholen bezoeken gedurende het schooljaar.
De leerkrachten van de groepen 7/8 zullen de informatie over informatieavonden naar u versturen via het ouderportaal.
Mochten er nog vragen zijn, neem gerust contact op met de leerkracht.
 
 
Ouder-contact momenten Data
Startgesprekken
groep 1 t/m 8 (met aanwezigheid leerlingen vanaf groep 2)
(met voorlopig, verwacht uitstroomadvies voor groep 7)
 
Week 37 en week 38
9 t/m 20 september
Algemene informatieavond
 
Donderdag 12 september 2024
Facultatieve oudergesprekken over de sociaal-emotionele ontwikkeling
 
Week 45 en week 46
4 t/m 15 november
Adviesgesprekken groep 8
 
Week 2
6 t/m 10 januari
 
Inloopmiddagen portfolio
14.00 - 14.30 uur
Week 46
11 t/m 15 november

Week 20
12 t/m 16 mei
 
Ouder-kindgesprekken n.a.v. het rapport
groep 1 t/m 8 (met aanwezigheid leerlingen vanaf groep 2)
(met voorlopig, verwacht uitstroomadvies voor groep 7)
 
Week 7 en week 8
10 t/m 21 februari
Facultatieve oudergesprekken groep 1 t/m 6
 
Week 25
16 t/m 20 juni
 
Informatieavonden groep 7 en 8 middelbaar onderwijs
 
Gedurende het schooljaar