Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

GMR

De school waar je werkt of waar je kinderen naartoe gaan, is onderdeel van Stichting Lijn 83. Lijn 83 is de Stichting voor primair onderwijs in de gemeenten Bergen, Gennep, Mook/Middelaar. Onder deze stichting vallen 14 basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs.

Elk van deze  scholen heeft een medezeggenschapsraad, een MR. Deze raad is vergelijkbaar met een ondernemingsraad en een cliëntenraad. Binnen deze raad worden onderwerpen besproken met de directeur. Dit zijn onderwerpen als het schoolplan, de formatie, de missie en visie van de school.

Voor alle scholen van Lijn 83 samen is de medezeggenschap georganiseerd in de GMR. GMR staat voor gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
Binnen de GMR worden onderwerpen besproken die op bovenschools niveau geregeld worden. Hierbij kun je denken aan onderwerpen als personeelsbeleid, strategisch beleid, financieel beleid en ARBO-beleid. De GMR is hier gesprekspartner van de bovenschools bestuurder, het College van Bestuur.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit 6 ouderleden en 6 personeelsleden die willen bijdragen aan kwalitatief goed onderwijs en werknemerschap op de scholen van Lijn 83. In de oudergeleding is op dit moment een positie vacant.

De GMR heeft instemmingsrecht t.a.v. bijvoorbeeld vaststelling of wijziging van het schoolplan en -reglement, leerplan, zorgplan, onderwijskundige doelstellingen en adviesrecht t.a.v. bijvoorbeeld het financieel strategisch beleidsplan.
De GMR komt ongeveer 6-7 maal per jaar bij elkaar om samen met het College van Bestuur te vergaderen.

Samenstelling GMR
Voor het schooljaar 2023-2024 is de samenstelling als volgt:

Dagelijks bestuur:
Voorzitter
Vacant

Vice-voorzitter
Dimitri Alexiou

Secretaris
Vacature

Oudergeleding:
Dimitri Alexiou
Dennis de Jager
Danny Artz
Dennis Derksen
Richard de Groot
Vacature

Personeelsgeleding:
David Artz
Kim Verheijen
Anke Hermsen
Monique Arts
Fanny Coolen
Vacature

College van Bestuur
Michiel Leijser

Het secretariaat van de GMR is per mail bereikbaar via gmr@lijn83po.nl